stichting Haëlla Vermogensbeheer

Bestuurssamenstelling

De heer G.H.O. van Maanen, voorzitter
De heer J.A.J.W. Nieuwenhuys, secretaris/penningmeester
De heer A.M. Dake, bestuurslid
Mevrouw R. Post van der Molen, bestuurslid
Mevrouw E. Schimmelpenninck, bestuurslid

Doelstelling

Stichting Haëlla Vermogensbeheer is eind 1972 opgericht. Het doel van de stichting is om jaarlijks een zodanige uitkering te doen aan de Haëlla Stichting als de Haëlla Stichting voor de voortzetting van haar werkzaamheden behoeft. Het beleidsplan van de stichting kunt u hier lezen.

Activiteitenverslag

In 2013 is er naast de normale bijdrage aan de Haëlla Stichting besloten een extra bijdrage te verstrekken over een periode van 5 jaar, zodat de Haëlla Stichting in staat is een aantal langdurige projecten te ondersteunen. Als dank voor de vele jaren inzet van mevrouw H.Th. Dake is er in 2013 het Heleen Dake Fonds voor Trainingen en Toerusting ingericht met een startkapitaal van € 30.000,-. Dit bedrag zal worden aangewend door de Haëlla Stichting voor organisaties die naast hun projecten een bijdrage krijgen voor capaciteitsopbouw van de organisatie zodat zij een divisie hoger kunnen gaan spelen. Het fonds zal blijven bestaan zolang de Haëlla Vermogensbeheer Stichting bestaat en het kapitaal zal aangevuld worden waar nodig.

In 2014 heeft het bestuur een selectie gemaakt voor een nieuwe beheerder van de portefeuille. Gekozen is voor TRIODOS. De portefeuille wordt ingericht aan de hand van het beleggingsstatuut. Het jaar kenmerkt zich door een goed beleggingsresultaat. Aan de Haëlla Stichting is de statutaire uitkering voldaan en daarnaast de statutair vereiste toevoeging aan de algemene reserve. Vanuit het Heleen Dake Fonds voor Trainingen en Toerusting zijn twee personen uit twee verschillende organisaties gesteund om de Dialogue for Peaceful Change Training te volgen bij stichting Oikos.

Het jaar 2015 kenmerkt zich door een bescheiden beleggingsresultaat. Het bestuur is gezien de omstandigheden op de beurs tevreden met het resultaat. De statutair vereiste toevoeging aan het Statutair Vermogen kon worden voldaan en aan de Haëlla Stichting is naast de statutaire uitkering een extra schenking ter beschikking gesteld ter dekking van de goedgekeurde uitkeringen. Vanuit het Heleen Dake Fonds voor Training en Toerusting zijn twee personen gesteund om de Dialogue for Peaceful Change Training te volgen bij Stichting Oikos. De Haëlla Stichting heeft dit jaar een beroep gedaan op de bestemmingsreserve 'Ongedocumenteerden', die in het vorig boekjaar werd gecreëerd.

Begroting 2016

Het bestuur heeft de intentie uitgesproken om een deel van de beleggingen uit te zetten in participaties in of leningen aan niet te beurze genoteerde rechtspersonen, waarvan de doelstellingen en werkwijze in overeenstemming zijn met de duurzame uitgangspunten zoals is vastgelegd in het beleggingsstatuut. Gedurende 2016 zal dit verder vorm krijgen. De bestedingen voor het jaar 2016 zullen voorts in dezelfde orde van grootte zijn als in 2015.

De stichting is in het bezit van een ANBI-status.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

RSIN: 802597014

Een link naar de Staat van Baten en Lasten is te vinden aan de rechterkant.

Het contact verloopt via de Haëlla Stichting.

De utopische visie van het

echtpaar Dake anno 1995

 

Hoe kun je in deze tijd (1995) de utopische visie van het echtpaar Dake uitdragen en realiseren? Dat was het thema van een symposium d.d. 6 december 1995 ter gelegenheid van het afscheid van mevrouw drs H.Th. Dake, dochter van de oprichters, als bestuurslid van de Haëlla Stichting. In haar lezing aan het begin van het symposium schetste zij de denkbeelden van haar ouders en de missie van de Haëlla Stichting.

 

dhr_en_mw_dakeklein.jpg

Voor de lezing van Mw Heleen Dake,
klik op de foto van Dhr en Mw Dake!

De utopische visie van het

echtpaar Dake anno 1995

 

Hoe kun je in deze tijd (1995) de utopische visie van het echtpaar Dake uitdragen en realiseren? Dat was het thema van een symposium d.d. 6 december 1995 ter gelegenheid van het afscheid van mevrouw drs H.Th. Dake, dochter van de oprichters, als bestuurslid van de Haëlla Stichting. In haar lezing aan het begin van het symposium schetste zij de denkbeelden van haar ouders en de missie van de Haëlla Stichting.

 

dhr_en_mw_dakeklein.jpg

Voor de lezing van Mw Heleen Dake,
klik op de foto van Dhr en Mw Dake!