De stichting stelt zich het volgende ten doel: Het doen van giften en donaties en het verlenen van andere financiële bijdragen aan gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen. Bestuurssamenstelling Mevrouw G. te Brake, voorzitter De

De doelstelling van de stichting is: het verlenen van geldelijke steun aan: • instellingen en personen die opkomen voor “the lone, the last, the lost and the least” in de maatschappij; • de Remonstrantse Broederschap; • armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs; • Amnesty International of soortgelijke