Heeft u een ideaal?

Droomt u, net als wij, van een betere wereld? Een wereld waar iedereen recht heeft op kansen op een goed bestaan. Een vredelievende wereld waarin respect is voor elkaar, voor elkaars geloof en achtergrond en waarin we zorgen voor kwetsbare mensen en ons milieu. En heeft u een concreet plan om daar een steentje aan bij te dragen en hulp nodig om uw project te realiseren?

Dan kunt u een bedrag tot maximaal 4.000 euro aanvragen bij de Haëlla Stichting, op een project-begroting van maximaal 100.000 euro. De begroting van de hele organisatie mag maximaal 500.000 euro zijn.

U kunt alléén via onze website aanvragen. We nemen geen aanvragen per e-mail of per fysieke post in behandeling.

Lees voor u gaat aanvragen de regels en criteria (verder naar beneden op deze pagina) goed door, alsmede onze uitsluitingen.

Start uw aanvraag via de knop op deze pagina. Dit kan het hele jaar door. Sla uw aanvraag tussendoor op. Onthoud wel uw gebruikersnaam en wachtwoord! U kunt er later mee verder gaan.

Wij proberen om zo snel mogelijk na ontvangst van uw aanvraag contact met u op te nemen. Dit doen wij doorgaans binnen een maand. De beslissing van het bestuur volgt later, doorgaans maximaal 3 maanden nadat u uw aanvraag heeft ingediend.

Regels en criteria

Past uw plan bij de Haëlla Stichting?

Uw plan is gericht op een groep mensen – en niet voor de verbetering van het leven van slechts één persoon.

Uw plan gaat over een onderwerp dat past binnen de doelstellingen van de Haëlla Stichting. Onze thema’s

U voert uw idee samen met anderen uit. Dit kan als stichting of vereniging, maar ook als initiatiefgroep (een groep mensen van minstens 5 personen).

Vrijwilligers spelen een grote rol in het project. Het meeste werk wordt door vrijwilligers gedaan.

Er is een Nederlands of Engels sprekende contactpersoon die telefonisch bereikbaar is.

Wij geven maximaal 4.000 euro voor de uitvoering van uw idee. De project-begroting mag maximaal 100.000 euro zijn. De begroting van de hele organisatie mag maximaal 500.000 euro zijn.

Let op: de Haella Stichting draagt niet bij aan de kosten van Fondswerving!

Het bestuur van de Haëlla Stichting beslist of uw aanvraag wordt goedgekeurd.

U kunt maar 1 keer per jaar geld van ons krijgen.

Grote, meerjarige projecten passen minder bij het kleinschalige karakter van projecten dat de Haella Stichting voor ogen heeft.

Onze middelen zijn helaas beperkt. Daarom kunnen sommige activiteiten en organisaties geen steun van ons krijgen. Uitsluitingen

De Haella Stichting en aangesloten fondsen zijn gericht op kleine vrijwilligersprojecten van niet al te te grote organisaties.

Let op: voor Oeganda heeft de Haella Stichting een nieuw beleid: er worden geen projecten in Oeganda meer gefinancierd die niet rechtstreeks zijn aangevraagd door de uitvoerende partner!

Op dit moment zijn wij ons buitenland beleid aan het herzien. We geven er de voorkeur aan om rechtstreeks te financieren aan organisaties in de landen waar het project plaats vindt.

Lees hier meer over het nieuwe buitenlandbeleid van de Haella Stichting.

Praktische informatie

U dient uw aanvraag digitaal via onze website in. Dit kan het hele jaar door. Bij de aanvraag vragen wij om enkele documenten. Het is daarom goed deze digitaal klaar te hebben staan, zodat u ze kunt uploaden.

Projectplan
Een beschrijving van uw plan. Wat is het doel? Wat zijn de activiteiten? Hoe wilt u dit uitvoeren? Met wie en wanneer? Met wie werkt u samen?

Begroting
Hoeveel geld is er in totaal nodig? Maak een overzicht van de verschillende kosten.

Dekkingsplan
Hoe gaat u alle kosten betalen? Behalve van de Haëlla Stichting zal er vaak extra geld nodig zijn. Waar komt het geld vandaan? Maak een overzicht van de fondsen, organisaties of sponsors waar u ook heeft aangevraagd.

Organisatie
Wordt het plan namens een stichting of vereniging of andere organisatie ingediend? Voeg dan de statuten en het laatste financiële jaarverslag toe.

Evaluatie invullen

Uw gebruikersnaam = uw emailadres. Gebruik dus hetzelfde emailadres dat u bij de aanvraag gebruikte. Uw wachtwoord heeft u daar ontvangen. U kunt ook altijd een nieuw wachtwoord aanvragen via deze inlogpagina. Na inloggen, gaat u naar het tabblad ‘evaluatie’ en beantwoordt de vragen. In het tabblad ‘foto’s’ kunt u 3 projectfoto’s in een zo hoog mogelijke resolutie uploaden. Ook kunt u daar de vereiste korte financiële verantwoording toevoegen. Als uw aanvraag is goedgekeurd en het project is uitgevoerd, krijgen we graag een evaluatie. Deze kunt u invullen door in te loggen op uw projectpagina. Dat is dezelfde pagina als waar de aanvraag gedaan is.

We werken op basis van de volgende thema’s

Geloof en Samenleving

Wilt u vorm geven aan de diaconale opdracht die aan uw geloof ten grondslag ligt? Wilt u onderling respect bevorderen, geloven verbinden en mensen met een verschillende geloofstraditie bijeen brengen? Wilt u iets doen om een geloofsboodschap of -traditie te vernieuwen of te verbreden? Wilt u een dialoog op gang brengen over de aspecten die geloof en samenleving verbinden? Wilt u werken aan vrede of klimaat vanuit zingevingsperspectief? Haëlla kan helpen als uit uw project respect spreekt voor mensen die anders leven, denken of geloven.

Vrede en Mensenrechten

Wilt u vrede en een betere verstandhouding tussen (groepen) mensen bevorderen? Wil u opkomen voor mensenrechten, schendingen van deze rechten aan de orde stellen en vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid vergroten? Wilt u kwetsbare en monddood gemaakte mensen versterken en hen helpen hun stem te laten horen? Wilt u mensen ervan bewust maken wat mensenrechten inhouden en hoe deze nageleefd kunnen worden? Wilt u zich inzetten om conflicten tegen te gaan? Haëlla kan u helpen als uw project vreedzaam is, met een open houding en respect voor anderen.

Samenleven in Nederland

Wilt u een rechtvaardige samenleving in Nederland bevorderen? Wilt u mensen bij elkaar brengen
vanuit verschillende culturen of achtergronden en de dialoog faciliteren? Wilt u (groepen) mensen ondersteunen die het moeilijk hebben? Mensen die om verschillende redenen de aansluiting bij de maatschappij niet kunnen vinden? Wilt u zich inzetten met en voor vrouwen die slachtoffer zijn van
(huiselijk) geweld, vluchtelingen en asielzoekers, mensen zonder papieren, daklozen, (ex-)verslaafden, (ex-)gedetineerden, mensen die met armoede te maken hebben of tot een minderheid behoren. Voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede hebben wij extra budget beschikbaar dankzij steun van de fondsen waar wij mee samenwerken. Haëlla kan helpen als uw project gericht is op een groep kwetsbare mensen; niét op de verbetering van het leven van één persoon.

Milieu en Duurzaamheid

Wilt u de aarde ook voor toekomstige generaties leefbaar houden? Heeft u een concreet plan om te
werken aan een schoner milieu en tegen klimaatverandering?  Wilt u mensen, instanties of overheden motiveren hun gedrag of beleid te veranderen? Haëlla kan u helpen als u medestanders heeft om uw duurzame ideaal te bereiken.

Vrouwenrechten

Sinds de oprichting van de Haëlla Stichting in 1967 zijn vrouwenrechten een belangrijk punt van aandacht. Meer dan 100 jaar strijd voor vrouwenrechten heeft een verschil gemaakt, maar lang niet zoveel als gehoopt. In sommige landen komt de behaalde vooruitgang zelfs in gevaar. Een derde van de vrouwen heeft te maken (gehad) met geweld, ook in Nederland. In veel landen is discriminerende wetgeving en zijn er gebruiken die vrouwen onderdrukken. In 2019 werd besloten om naast het thema Ongedocumenteerden ook het thema Vrouwenrechten nadruk te geven en hiervoor extra budget beschikbaar te stellen Overal ter wereld zijn er vrouwen die zich, al dan niet samen met mannen, inzetten voor vrouwenrechten in combinatie met mensenrechten, duurzaamheid en vrede. Zij hebben vaak veel minder makkelijk toegang tot geld, maar gaan aan de slag om discriminatie en geweld tegen vrouwen te bestrijden. De Haëlla Stichting draagt graag een extra steentje bij om hen te helpen de positie van vrouwen in de wereld te verbeteren.

Ongedocumenteerden

In 2013 werd onder de titel ‘Op reis zonder papieren’ besloten organisaties die werken met of voor mensen zonder verblijfspapieren extra te ondersteunen. Daarnaast is dit speerpunt ook bedoeld om als fonds meer inzicht te krijgen in de problematiek en noden van deze kwetsbare groep mensen in ons land. De Stichting Haëlla Vermogensbeheer heeft hiertoe jaarlijks een extra bedrag beschikbaar gesteld. In iedere bestuursvergadering wordt de voortgang besproken en wordt bepaald waar de betrokkenheid van de Haëlla Stichting het best kan worden getoond.

Uitsluitingen

Hieronder vindt u een lijst van zaken die wij niet ondersteunen. Daarbij willen wij nog opmerken dat stichtingen en organisaties die een groot aantal personeelsleden in dienst hebben over het algemeen niet in aanmerking komen voor een bijdrage.

Voor Oeganda heeft de Haella Stichting in 2023 een nieuw beleid: er worden geen projecten in Oeganda meer gefinancierd die niet rechtstreeks zijn aangevraagd door de uitvoerende partner! Lees hier meer over het nieuwe buitenlandbeleid van de Haella Stichting.

 • bouwactiviteiten, renovaties en de aankoop van land
 • sport en recreatie
 • steun aan individuen (m.u.v. aanvragen via het Nel Voltelen Fonds)
 • steden- en scholenverbanden
 • vakantiekampen
 • congressen
 • uitwisselingen, zoals tussen scholieren of studenten
 • culturele uitwisselingen
 • reguliere onderwijsinstellingen
 • studiebeurzen in binnen en buitenland (m.u.v. aanvragen via het Nel Voltelen Fonds)
 • stages in binnen en buitenland
 • proefschriften
 • zuiver wetenschappelijk onderzoek
 • uitgave van boeken en periodieken
 • evangelisatie en/of praise activiteiten
 • noodhulp bij rampen
 • gezondheidszorg en gehandicaptenzorg in Nederland. In het buitenland bij uitzondering
 • activiteiten rondom geboorte, ziekte en sterven
 • weeshuizen
 • projecten ter bescherming van bepaalde diersoorten, opvang van dieren in nood, etc.
 • projecten met als hoofddoel materiële belangen van de beperkte groep van leden
 • woningbouworganisaties
 • grote welzijnsorganisaties
 • speeltuinen en schoolpleinen
 • jubileumvieringen

Privacybeleid

De Haëlla stichting gaat zorgvuldig met uw gegevens om.
Download ons privacybeleid