Stichting Ceres

De stichting stelt zich het volgende ten doel: Het doen van giften en donaties en het verlenen van andere financiële bijdragen aan gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen

Beleidsplan

Stichting Ceres is een uitkeringsfonds met een aantal aandachtsgebieden, waarvan er twee uitdrukkelijk worden genoemd: steun aan mensen in achterstandssituaties en ontwikkelingssamenwerking. Projectsteun wordt daarbij verkozen boven het geven van structurele financiële hulp. Zowel binnen- als buitenlandse projecten komen voor steun in aanmerking. Bij buitenlandse projecten wordt aansluiting gezocht bij grotere organisaties (zoals NGO’s) die een actieve betrokkenheid bij het project hebben.

Werkzaamheid
De werkzaamheden bestaan uit het verstrekken van giften. Daarbij gaat de voorkeur uit naar projecten die in de lijn liggen van de beide aandachtsgebieden waarop de stichting actief wil zijn. De betreffende projectaanvragen worden in dat kader door het bestuur getoetst.

Bestuur
Het bestuur van de stichting telt drie leden. Het bestuur vergadert doorgaans digitaal.

Wijze van werving van fondsen
Stichting Ceres is een uitkeringsfonds en verkrijgt haar fondsen door middel van schenkingen uit hoofde van zowel periodieke uitkering als eenmalige giften. Actieve werving van fondsen wordt door het bestuur vooralsnog niet nagestreefd.

Beheer van vermogen
Omdat de stichting geen vermogensfonds is, is geen sprake van (overgedragen) beheer van vermogen. De in een jaar te ontvangen fondsen worden nagenoeg volledig in datzelfde jaar uitgekeerd.

Besteding van de fondsen
Het bestuur maakt voor het verkrijgen van geschikte aanvragen zoveel mogelijk gebruik van bestaande netwerken van instellingen en organisaties die een soortgelijk doel/activiteit beogen. In dit kader is de afgelopen jaren voor wat betreft projectaanvragen binnen de twee genoemde aandachtsgebieden met succes en tevredenheid samengewerkt met de Haëlla Stichting in Den Haag. De Stichting Ceres volgt in haar werkwijze het privacybeleid van de Haëlla Stichting.

Plannen 2024
De samenwerking met de Haëlla Stichting zal in 2024 worden voort gezet. De bestedingen voor 2024 zullen – naar verwachting – in dezelfde orde van grootte zijn als voorgaande jaren.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Stichting Ceres heeft geen personeel in dienst. In het jaarlijks uit te brengen financieel verslag wordt opgenomen een lijst van de instellingen waaraan dat jaar een gift of uitkering is gedaan. De financiële administratie van de stichting wordt zonder kosten door de penningmeester van de stichting gevoerd.

Stichting Ceres heeft de ANBI status.
RSIN 816057059
Het contact verloopt via de Haëlla Stichting. Zie hier de contactgegevens van de Haella Stichting.