Stichting Heemfonds

Stichting Heemfonds is sedert 2 januari 1961 actief, en op 7 december 1992 in zijn huidige stichtingsvorm opgericht. Het doel van het fonds is het beschikbaar stellen van gelden voor diakonale en apostolaire arbeid in de breedste zin van het woord. De stichting is op 23 december 2022 ontbonden.

De rekening en verantwoording (en het plan van verdeling) liggen ter inzage voor een ieder tot 15 april 2023 ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, en ten kantore van de Haella Stichting, Jan van Nassaustraat 102, Den Haag. Graag op afspraak van ma t.m. do. Zie contact.

De gegevens zijn ook in te zien via de Jaarrekening 2022 op deze webpagina.

Bestuurssamenstelling
  • Mevr. F. M. De Pater -Knol, voorzitter
  • De heer A.J. Peijnenburg, penningmeester
  • Mevrouw E.J. Kant, secretaris
Beleidsplan

In 2005 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Haëlla Stichting om projecten in binnen- en buitenland te ondersteunen. Hierbij krijgen kleinschalige projecten de voorrang waarbij vanuit het geloof de zwaksten van de samenleving worden ondersteund.

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door het stichtingskapitaal, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en bijdragen van de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis in Utrecht.

Het Heemfonds volgt in haar werkwijze het privacybeleid van de Haëlla Stichting.

Per 23 december 2022 is de stichting ontbonden.

Ontbinding en afronding

De stichting is per 23 december 2022 ontbonden. Vereffening: in januari 2023 is de rekening en verantwoording gemaakt. Deze liggen ter inzage worden bij de Haëlla Stichting en bij het handelsregister. Deze gegevens zijn ook in te zien via de Jaarrekening 2022 op deze webpagina.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Het Heemfonds heeft de ANBI status: RSIN: 8042.04.718
Het contact verloopt via de Haëlla Stichting.