Stichting Henriette Fonds

Het financieel steunen van maatschappelijke dienstverlening in brede zin is de statutaire doelstelling van Stichting Henriette Fonds. Deze steun wordt middels christelijke en/of andere organisaties, dan wel rechtstreeks verleend. Ten behoeve van de uitvoering van de hieruit voortvloeiende taken is de stichting een samenwerkingsverband aangegaan met de Haëlla Stichting, eveneens in Den Haag gevestigd. Dit om zowel praktische redenen alsook ideële redenen, omdat de gedachten van erflaatster in grote lijnen overeenkomen met die, waarop de Haëlla Stichting haar giftenbeleid heeft gebouwd.

Bestuurssamenstelling
  • Jhr. J.C.P. de Beaufort, voorzitter
  • Mevr. C. Mönking-van Hasselt, secretaris
  • Dhr. W.T.F. van Hasselt, penningmeester
Beleidsplan

De samenwerking met de Haëlla Stichting uit zich doordat van het jaarlijks te besteden budget 60% aan door de Haëlla Stichting aangedragen doelen wordt besteed. 40% wordt rechtsreeks door het Henriettefonds toegewezen. Voor de toekenningen via de Haella Stichting kan worden ingediend via het projectenaanvraag systeem van de Haella Stichting. Daarbij gelden dezelfde regels en criteria als bij aanvragen bij de Haella Stichting.

Voor andere toekenningen, die het Henriette Fonds direct steunt, benadert zij zelf organisaties. Daarin speelt de Haella Stichting géén bemiddelende rol en worden géén contactgegevens verstrekt.

Er vindt driemaal per jaar een vergadering plaats, welke voor het tweede deel altijd wordt bijgewoond door de directeur van de Haëlla Stichting en waarin de bestuursbesluiten van het Henriettefonds de projectvoorstellen van de Haëlla Stichting bespreken. Ook in 2024 zal deze werkwijze worden gecontinueerd.

Uitgaande van een gemiddeld rendement op het vermogen van 4% per jaar wordt aldus royaal meer dan de jaarlijkse inkomsten aan de doelstelling besteed. De giften worden in min of meer gelijke mate in binnen- en buitenland besteed. Ook hierin is geen verandering voorzien. Voor de binnenlandse giften blijft een zekere voorkeur bestaan voor projecten in Den Haag en omgeving, omdat erflaatster daar het grootste deel van haar leven heeft gewoond en gewerkt. In de loop der jaren is wel een nadruk te bespeuren op giften aan projecten, die in de medische en educatieve sfeer liggen. Met name het eerste wordt gezocht, omdat de stichtster van het fonds haar werkzame leven als Diacones heeft doorgebracht en het bestuur meent, aldus, in de lijn met haar gedachtegoed te werken.

Stichting Henriettefonds volgt in haar werkwijze het privacybeleid van de Haëlla Stichting.

Aanvragen voor geldelijke steun kunnen worden ingediend bij de Haëlla Stichting. Daarbij gelden dezelfde regels en criteria als bij aanvragen bij de Haella Stichting en zoals te vinden op de website van de Haella Stichting bij het gedeelte over aanvragen.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording vindt plaats door de jaarverslagen die op deze site gepubliceerd worden.

Begroting 2024

De samenwerking met de Haëlla Stichting wordt ook dit jaar weer voorgezet. Verwacht wordt dat de werkzaamheden zich in 2024 op dezelfde wijze zullen continueren en dat de bestedingen in dezelfde orde van grootte zullen zijn als in voorgaande jaren.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden
RSIN: 814899031
Het contact verloopt via de Haëlla Stichting.