H. Hartstra Stichting

De doelstelling van de stichting is het verlenen van geldelijke steun aan: instellingen en personen die opkomen voor “the lone, the last, the lost and the least” in de maatschappij; de Remonstrantse Broederschap; armoedebestrijding, gezondheidszorg, en onderwijs

Bestuurssamenstelling

Mevrouw I. Oort, voorzitter
Mevrouw J.J. van Gijssel-Boxem, secretaris
De heer O. Bordes, penningmeester
Mevrouw T. Wery – van Zoelen, bestuurslid
De heer B. van Etten, bestuurslid

Verkort beleidsplan

Het beleid van de stichting is gericht op de verwezenlijking van haar doelstelling. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na ontbinding en vereffening moet worden besteed overeenkomstig de doelstelling. De stichting werft geen gelden.

Historie

De H. Hartstra Stichting is in 1952 opgericht door de heer H. Hartstra en zijn echtgenote mw. H.R. Hartstra-Loeff. De heer Hartstra was internist en directeur van het ziekenhuis in Hengelo(o). Na dertig jaren een sluimerend bestaan te hebben gevoerd is de Stichting in 1982 nieuw leven ingeblazen.

In 1999 is de stichting in contact gekomen met de Haëlla Stichting, met wie sindsdien een goede samenwerking bestaat. Aanvragen voor geldelijke steun kunnen worden ingediend bij de Haëlla Stichting. Daarbij gelden dezelfde regels en criteria als bij aanvragen bij de Haella Stichting en zoals te vinden op de website van de Haella Stichting bij het gedeelte over aanvragen.

De H. Hartstra Stichting volgt in haar werkwijze het privacybeleid van de Haëlla Stichting.

Begroting 2024

De samenwerking met de Haëlla Stichting wordt van jaar tot jaar beoordeeld en besloten is deze dit jaar voort te zetten. Verwacht wordt dat de werkzaamheden zich in 2024 op dezelfde wijze zullen continueren en dat de bestedingen in dezelfde orde van grootte zullen zijn als in voorgaande jaren.

Financiële verantwoording/ activiteiten

De H. Hartstra Stichting besteedt circa € 100.000 via de Haëlla Stichting, en geeft ook een bijdrage aan het platform Wij Doen Mee van € 20.000. Naast een aantal ‘vaste’ organisaties ondersteunt de stichting ook vele projecten in ontwikkelingsgebieden die gericht zijn op verbetering van de gezondheidszorg, (vak)opleiding en het opzetten van kleinschalige ondernemingen.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in de uitoefening van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De H. Hartstra Stichting heeft geen personeel in dienst.
RSIN: 800676956
Het contact verloopt via de Haëlla Stichting. Aanvragen verlopen via het projecten-aanvragen systeem van de Haella Stichting, waarbij dezelfde regels en criteria gelden.