Fondsen en stichtingen

Bent u vertegenwoordiger van een Fonds of Stichting? En zoekt u samenwerking? De Haëlla Stichting kan mogelijk iets voor u betekenen. Wij kunnen u interessante projectvoorstellen sturen die bij uw Fonds passen. Ook andere vormen van samenwerking zijn mogelijk.

We werken op basis van de volgende thema’sGeloof en Samenleving, Vrede en Mensenrechten, Samenleven in Nederland, Milieu en Duurzaamheid, Ongedocumenteerden en Vrouwenrechten

Onze directeur, mevrouw Elise Kant, gaat graag met u in gesprek om samen te verkennen hoe we elkaar kunnen aanvullen. Eén van de mogelijkheden is dat we u, op basis van met u besproken criteria en de doelstellingen van uw fonds of stichting, een aantal projectvoorstellen sturen van de vele verzoeken die wij ontvangen.

Onze huidige samenwerkingen

De Haëlla stichting kiest welk fonds bij uw aanvraag past. Het is mogelijk om eenmaal per jaar een aanvraag indienen. De Haëlla Stichting heeft meer samenwerkingsverbanden dan bovengenoemde fondsen. Ieder fonds bepaalt zelf in hoeverre zij hier genoemd wensen te worden.

fondsen

H. Hartstra Stichting

De doelstelling van de stichting is het verlenen van geldelijke steun aan: instellingen en personen die opkomen voor “the lone, the last, the lost and the least” in de maatschappij; de Remonstrantse Broederschap; armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs.

fondsen

Stichting Reginafonds

De Stichting Regina Fonds heeft ten doel steun te verlenen aan projecten die gericht zijn op vrede, mensenrechten, milieu, kleinschalige ontwikkelingsprojecten, ontwikkelingseducatie en mensen in achterstandssituaties.

fondsen

Stichting Ceres

De stichting stelt zich het volgende ten doel: Het doen van giften en donaties aan gevestigde kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen.

Vermogensfonds Dioraphte

Dioraphte steunt de Haella Stichting in 2023 met een bedrag van € 100.000 ten behoeve van kleinschalige sociale projecten in Nederland. het gaat om initiatieven voor en met de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Dioraphte is een vermogensfonds dat goede doelen steunt in vijf landen: Nederland, Ethiopië, Kenia, Oeganda en Malawi. 

Stichting Dorodarte

Sinds 2019 werken Stichting Dorodarte en de Haëlla Stichting samen in het steunen van projecten voor kinderen en jongeren in een achterstandssituatie.

fondsen

Stichting Heemfonds

Stichting Heemfonds is per 1 december 2023 opgeheven en uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het dossier wordt bewaard bij de Haella Stichting, waarmee vele jaren is samen gewerkt. Het doel van het fonds was het beschikbaar stellen van gelden voor diaconale en apostolaire arbeid in de breedste zin van het woord.

fondsen

Stichting Henriette Fonds

Ten behoeve van de uitvoering van de hieruit voortvloeiende taken is de stichting een samenwerkingsverband aangegaan met de Haëlla Stichting, eveneens in Den Haag gevestigd. Dit om zowel praktische redenen alsook ideële redenen, omdat de gedachten van erflaatster in grote lijnen overeenkomen met die, waarop de Haëlla Stichting haar giftenbeleid heeft gebouwd.

Leeuwensteinstichting

De Leeuwensteinstichting stelt zich tot doel initiatieven te ondersteunen in het maatschappelijke en culturele veld en op het raakvlak van beide. Het gaat de Leeuwensteinstichting daarbij om het ondersteunen van bijzondere mensen met vernieuwende initiatieven.

fondsen

Voormalig Roomsch Armen Weeshuis

Sinds 2018 werken het Voormalig Roomsch Armen Weeshuis (VRAW) en de Haella Stichting samen. VRAW steunt kleinschalige projecten die zich richten op de verzorging, opvoeding, opleiding en opvang van met name jongeren uit een achterstandssituatie. Het werkgebied van VRAW is ’s-Hertogenbosch en nabije omgeving.

fondsen

Stichting Summer Fund

Stichting Summer Fund richt zich op doelen waarbij kinderen in een kwetsbare positie worden ondersteund, daarnaast wil de stichting een bijdrage leveren aan armoedebestrijding wereldwijd.

Meer manieren van samenwerken