Stichting Reginafonds

De Stichting Regina Fonds heeft ten doel steun te verlenen aan projecten die gericht zijn op vrede, mensenrechten, milieu, kleinschalige ontwikkelingsprojecten, ontwikkelingseducatie en mensen in achterstandssituaties. Daarnaast verleent het Reginafonds steun aan kunst en cultuur, met name aan jong beeldende kunstenaars en musici, bijzondere projecten op het gebied van hedendaagse muziek, architectuur en beeldende kunst en haar instellingen.

Bestuurssamenstelling
  • Mevrouw Natasha Los, voorzitter
  • Mevrouw Martita Slewe, penningmeester
  • Mevrouw Marie-Claire Gambon, secretaris
Verkort beleidsplan

Het beleid van de stichting is gericht op de verwezenlijking van haar doelstelling. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na ontbinding en vereffening moet worden besteed overeenkomstig de doelstelling. De stichting werft geen gelden.

De samenwerking met de Haëlla Stichting uit zich doordat van het jaarlijks te besteden budget circa 70% aan door de Haëlla Stichting aangedragen doelen wordt besteed. 30% wordt rechtstreeks door het Regina Fonds toegewezen, waaronder met name aanvragen op het gebied van kunst en cultuur.

Het contact verloopt via de Haëlla Stichting. De Stichting Regina Fonds volgt in haar werkwijze het privacybeleid van de Haëlla Stichting.

Begroting 2024

Verwacht wordt dat de werkzaamheden zich in 2024 op dezelfde wijze zullen continueren en dat de bestedingen in dezelfde orde van grootte zullen zijn als voorgaande jaren.

Beloningssysteem

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun inzet.
RSIN nummer: 807208565
Het contact verloopt via de Haëlla Stichting.